Splošni pogoji storitve M-Net

1.1 Splošne določbe in definicije pojmov

Pogoji in pravila uporabe storitev M-NET podjetja Republic Films s.r.o., Galvaniho 12/B, 82104 Bratislava ( v nadaljevanju): ponudnik, so pogoji uporabe komukacijskega sistema, ki omogoča komunikacijo in distribucijo vsebin prek SMS, MMS in WAP tehologij med ponudniki in uporabniki. Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti (Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Telekom Slovenije d.d.) Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., se pri uporabi sistema 3900 uporabljajo smiselno.

1.2 Definicije pojmov

Ponudnik storitve M-NET je podjetje Republic Films s.r.o., Galvaniho 12/B, 82104 Bratislava, samostojno ali v sodelovanju s svojimi pogodbenimi partnerji, ki ponuja storitev in zanjo v celoti odgovarja.

Ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil, MMS sporočil in WAP vsebin je družba Telekom Slovenije d.d.

Uporabnik storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba (naročnik Telekom GSM/UMTS, Mobiuporabnik, Debitelov naročnik), ki se strinja s temi Pravili in pogoji ter jih potrdi.

SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

MMS sporočilo (Multimedia Messaging Service) je storitev mobilnega operaterja, ki prek mobilnega omrežja omogoča izmenjavo sporočil obogatenih z animacijami, besedilom, zvokom in sliko.

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol.

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

Vsebinski motivi so monofonične, polifonične melodije in originaln emelodije, zvoki in zvočni efekti, odzivniki, ozadja in ohranjevalniki zaslona, logotipi, voščilnice, razglednice, animacije ter druge slike, različne multimedijske vsebine, java ter ostale igre, programi in aplikacije za mobilne telefone, ki si jih uporabnik naloži v mobilni telefon in se uporabniku zaračunavajo premijsko.

Odhodna komunikacija je komunikacija, izbrana s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

Dohodna komunikacija je komunikacija, s katero ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve.

2.1 Pravila in pogoji sodelovanja

Uporaba storitev se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo pogoje ponudnika storitve na spletni strani ponudnika, na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ali dodatnimi navodili.

V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki Telekom GSM/UMTS, Mobi uporabniki in Debitelovi naročniki katerih mobilni telefoni tehnološko podpirajo izbrano storitev in katerim so storitve omogočene v skladu s ponudbo ponudnika poti.

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen s Pogoji in da se z njimi strinja. V primeru, da se uporabnik s Pogoji ne strinja in tega ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet Pogojev ne more sodelovati.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Pogoji preko SMS sporočila. Pri zahtevah preko WAPa se uporabniku pred uporabo plačljivih dogodkov, predhodno prikaže vmesna stran s ceno in opisom dogodka.

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.

Zaposleni v podjetju Republic Films s.r.o., ali zaposleni v podjetjih, ki so ponudniki storitev preko tega sistema, ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.

Opis storitev
Prodaja vsebin za mobilne telefone, informacij in aplikacij. Prirejanje nagradnih iger, kvizov in anket, glasovanj. Posredovanja informacij na zahtevo. V okviru vsebin so uporabnikom na voljo nakup ozadij, animiranih ozadij, melodij, video vsebin, iger, aplikacij in programov. Prirejanje nagradnih iger, kvizov in anket, glasovanj. Dostop do wap portalov z informativnimi in zabavnimi vsebinami.

Mobilni klubi in naročene storitve
V sklopu storitev na »samostojni številki« je ponujenih več tematskih sklopov za klube, v katere se uporabniki lahko včlanijo ter različne storitve, na katere se lahko naročijo. Dodatna navodila za uporabo klubov so posebej navedena v oglasu za konkretno storitev in v Posebnih pravilih in pogojih konkretne storitve.

V kolikor uporaba storitve ponudnika vključuje prijavo uporabnika na periodično prejemanje vsebin oziroma vključitev v mobilni SMS ali MMS klub, bo ponudnik zagotovil, da je uporabnik natančno seznanjen s Ponudnikovimi pravili in pogoji ter posebej s pogoji periodičnega prejemanja sporočil in/ali vsebin.

Ponudnik uporabniku ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je uporabnika vključil na seznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, pošlje SMS potrdilo. SMS potrdilo je za uporabnika brezplačno sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku in vključuje tekst: »S sodelovanjem ste se prijavili na SMS obveščanje (ime kluba), 1-krat tedensko. Cena sporočila je XXXX EUR z DDV. Odjava: ključna beseda STOP na 3900. Republic Films s.r.o.»

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil.

a.) Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: »STOP« na 3900. Uporabnik se s tem odjavi od vseh obvestil in iz vseh mobilnih klubov na ponudnikovi Samostojni številki.

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: »Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS ali MMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na številki 3900. Republic Films s.r.o.«

b.) Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: »ključna_beseda STOP« na 3900 Uporabnik se s tem odjavi od SMS obvestil oziroma iz mobilnega kluba, ki je vezan izključno na to ključno besedo v okviru ponudnikove Samostojne številke.

Kot odgovor na zahtevo po delni odjavi iz določenega mobilnega kluba, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: »Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS ali MMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na »ključni besedi« in številki 3900. Republic Films s.r.o.«

Odjava bo izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi se dostopa do pomembnih informacij:

INFO
Uporabnik pošlje: INFO na 3900 in prejme naslednjo informacijo:

Na »samostojni številki 3900 « ste prijavljeni na SMS ali MMS obvestila/sporočila/informacije/vsebine:
Klub 1 – odjava KLUB1 STOP;
Klub 2 – odjava KLUB2 STOP;

Republic Films s.r.o., Info: +386 68 171 736

*Opomba:
V kolikor število klubov in teksta presega možnost zapisa celotne informacije v eno SMS sporočilo, ponudnik uporabniku pošlje dodatna SMS sporočila, da dokonča seznam prijav in odjav.

POMOC
Uporabnik pošlje POMOC na »samostojno številko 3900« in prejme naslednjo informacijo:

Ponudnik: Republic Films s.r.o., Galvaniho 12/B, 82104 Bratislava
e-posta: info@mediamobile.si
Reklamacijska in kontaktna št: +386 68 171 736
Delavnik: 10h - 16h

2.2 Pravila obnašanja

Nekatere storitve omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev zaveže, da:
- storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo.
- v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.
- ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb.
- storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh Pogojih.
- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.
- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ter ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
- ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov.
- ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

2.3 Starost in odgovornost

Za uporabo storitev m-net ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v splošnih pogojih ponudnika storitve.

2.4 Plačilo storitev

V sistemu M-NET so nekatere storitve ponudnikov plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve na način kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev Storitve informativne in zabavne narave"'.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo. Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d.

Cene za posamezne storitve ponudnikov storitev 3900 najdete na spletnih straneh ponudnika storitve ali na drugem javnem medijskem nosilcu. Spodnji cenik je splošen cenik storitev 3900.

nadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS-sporočila:

1. Vsak poslani SMS/MMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po veljavnem ceniku ponudnika poti.

PREJETA SMS-SPOROČILA:

2. Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t.i. sistemska sporočila):
a) pri potrditvi ali zavrnitvi pravil in pogojev;
b) potrdilo o prijavi v sistem
c) potrdilo o odjavi iz sistema
d) ali če storitev ni na voljo

3. Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku:
a) navodila za nadaljnjo uporabo storitve
b) obvestilo o posredovanju zahtevanih informacij
c) obvestilo o uspešno spremenjenih osebnih podatkih
d) informacije o uporabi storitve
e) vprašanja za nagradne igre

4. Posredovani plačljivi SMS-i uporabniku
a) zahtevane informacije in naročene onformacije
b) potrdila o prejetem glasu in rezultati
c) potrdila o odgovorih in rezultati
d) vprašanja (izbirne možnosti) in naročene informacije

5. Cenik plačljivih dogodkov na WAP-u

(naročniki Telekom GSM/UMTS / Mobiuporabniki / Debitelovi naročnik)

Tipi posameznih dogodkov, ki se prikazujejo na računu ter cena posameznega dogodka za uporabnike

Veljavnost cenika je od 1.1.2008 do datuma spremembe, ki bo objavljen na tem mestu.

SMS Storitev Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
M-NET Samostojna številka Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 1 0
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 2 0,09
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 3 0,19
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 4 0,49
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 5 0,99
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 6 1,29
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 7 1,49
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 8 1,69
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 9 1,99
M-NET Samostojna številka Info. na zahtevo M-NET 10 2,49
M-NET Poštar Naročene info. M-NET NA 1 0,09
M-NET Poštar Naročene info. M-NET NA 2 0,19
M-NET Poštar Naročene info. M-NET NA 3 0,49
M-NET Poštar Naročene info. M-NET NA 4 0,99
M-NET Poštar Naročene info. M-NET NA 5 1,49
M-NET Poštar Naročene info. M-NET NA 6 1,99
M-NET Poštar Naročene info. M-NET NA 7 2,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ozadja brezpl. Ozadja brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ozadja 1 Ozadja 1 0,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ozadja 2 Ozadja 2 1,29
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ozadja 3 Ozadja 3 1,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ozadja 4 Ozadja 4 1,69
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ozadja 5 Ozadja 5 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ohranjevalniki brezpl. Ohranjevalniki brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ohranjevalniki 1 Ohranjevalniki 1 0,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ohranjevalniki 2 Ohranjevalniki 2 1,29
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ohranjevalniki 3 Ohranjevalniki 3 1,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ohranjevalniki 4 Ohranjevalniki 4 1,69
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Ohranjevalniki 5 Ohranjevalniki 5 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Teme razred brezpl Teme razred brezpl 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Teme razred 1 Teme razred 1 0,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Teme razred 2 Teme razred 2 1,29
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Teme razred 3 Teme razred 3 2,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Teme razred 4 Teme razred 4 3,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Teme razred 5 Teme razred 5 4,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Polifonične melodije brezpl. Polifonične melodije brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Polifonične melodije 1 Polifonične melodije 1 0,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Polifonične melodije 2 Polifonične melodije 2 1,29
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Polifonične melodije 3 Polifonične melodije 3 1,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Polifonične melodije 4 Polifonične melodije 4 1,69
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Polifonične melodije 5 Polifonične melodije 5 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Zvočni efekti brezpl. Zvočni efekti brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Zvočni efekti 1 Zvočni efekti 1 0,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Zvočni efekti 2 Zvočni efekti 2 1,29
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Zvočni efekti 3 Zvočni efekti 3 1,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Zvočni efekti 4 Zvočni efekti 4 1,69
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Zvočni efekti 5 Zvočni efekti 5 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Originalne melodije brezpl. Originalne melodije brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Originalne melodije 1 Originalne melodije 1 0,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Originalne melodije 2 Originalne melodije 2 1,29
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Originalne melodije 3 Originalne melodije 3 1,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Originalne melodije 4 Originalne melodije 4 1,69
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Originalne melodije 5 Originalne melodije 5 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Video vsebine brezpl. Video vsebine brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Video vsebine 1 Video vsebine 1 0,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Video vsebine 2 Video vsebine 2 1,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Video vsebine 3 Video vsebine 3 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Video vsebine 4 Video vsebine 4 2,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Video vsebine 5 Video vsebine 5 2,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Java brezpl. Java brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Java 1 Java 1 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Java 2 Java 2 2,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Java 3 Java 3 2,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Java 4 Java 4 3,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Java 5 Java 5 4,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Uporabniški programi brezpl. Uporabniški programi brezpl. 0
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Uporabniški programi 1 Uporabniški programi 1 1,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Uporabniški programi 2 Uporabniški programi 2 2,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Uporabniški programi 3 Uporabniški programi 3 2,99
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Uporabniški programi 4 Uporabniški programi 4 3,49
M-NET Samostojna št./Wap M-vrata Uporabniški programi 5 Uporabniški programi 5 4,49


Opozorilo Mobiuporabnikom
Storitev lahko uporabljate, dokler je stanje na vašem mobilnem računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na vašem mobilnem računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

3. Zasebnost in varstvo podatkov<

Ponudnik storitve, sistema M-NET se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov. Podatki so hranjeni v elektronski obliki na sedežu podjetja v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov..

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
- sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.
- ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
- ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS/MMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki.
- izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
- ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh vsebinsko neprimernih sporočil na storitvah M-NET.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Ponudnik poti zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS/MMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS/MMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS/MMS sporočila) se ponudnik poti obvezuje, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka operater sporočilo zavrže. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.

V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, ponudnik poti opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Telekom.

5. Reklamacije

Potrditev splošnih pogojev s poslanim SMS "DA" se smatra kot sklenitev naročniške pogodbe na daljavo http:www.uradni-list.si. Naročilo na plačljive storitve velja do preklica. Preklic je možen z odjavo od teh storitev. Ker vračilo prejetega SMS-a oziroma vsebinskih motivov iz prejetega SMS sporočila ni mogoče, uporabnik po 43. č. členu Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa od pogodbe v smislu vračila plačanih zneskov za že prejeta SMS sporočila.

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitev, če to ni določeno drugače.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v skladu Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Telekom.

Ponudnik storitve M-NET uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na elektronskem naslovu:

Republic Films s.r.o., Galvaniho 12/B, 82104 Bratislava
info@mediamobile.si

ali na telefonski številki:
+386 68 171 736

Delavnik: 10h – 16h

Republic Films s.r.o., bo v reševanje ponudniku storitve posredovala izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Pogoji uporabe storitev 3900 in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje sistema 3900 se ponudnik 3900 sistema zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

6. Kršitve

Ponudnik sistema M-NET bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih ureja in sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.